Algemene Voorwaarden Save Lodge bv

 

Wij willen jou de meest duurzame groene gevel leveren, waar je jarenlang plezier van hebt. Daarom geven we jouw groene gevel de beste start met een uitgekiend systeem van stapelbare bloembakken, turfvrij en zeer voedingsrijk substraat en (naar keuze) een slimme druppelbewatering. Hieronder vind je onze niet zo kleine lettertjes. Maar mocht je om welke reden dan ook niet helemaal tevreden zijn, stuur ons dan een bericht of bel even. Dan kijken we samen met jou wat we kunnen doen om jou blij te maken. 

We gaan ervan uit dat jij je verticale tuin net zoveel aandacht en liefde schenkt als ons ontwikkel- en bouwteam. Zorg na aankoop en opbouw goed voor de planten: optimaliseer de hoeveelheid water, geef ze na het tweede jaar wat biologische meststof en snoei ze in de rustperiode (najaar of winter) wat terug. Je muur leeft en vraagt om aandacht. 

Het eerste jaar gebruiken de planten vooral om lekker te wortelen en langzaam te groeien. Het tweede jaar gaan ze meestal goed los en groeit je muur lekker dicht. In veel gevallen zie je de gestapelde bloembakken in het derde jaar niet meer terug. Staat je muur lekker in bloei? Stuur ons dan vooral een foto: wij worden zeer blij van een mooie living wall. En natuurlijk vinden we foto’s op Social Media ook geweldig. Zelf gebruiken we daarvoor de hashtag #savewall. 

Al met al wensen we je vele jaren plezier met jouw vetgroene Save Wall. En heb je vragen of opmerkingen, bel of mail ons dan even: 088 – 0077 600 of info@savelodge.nl.

Ok, dan nu verder met de niet zo kleine lettertjes…

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst en herroepingsrecht
Artikel 6 – De prijs
Artikel 7 – Garantie
Artikel 8 – Betaling
Artikel 9 – Klachten
Artikel 10 – Geschillen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de klant producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de webshop www.savewall.eu een product of dienst koopt bij Save Lodge bv;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de klant of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Ondernemer: Save Lodge bv, verkoper van de Save Wall;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Save Wall is een handelsnaam van Save Lodge bv;
Wij zijn gevestigd aan de Troelstralaan 21A, 9722 JB te GRONINGEN;
Tijdens kantooruren zijn we telefonisch bereikbaar op 088 – 0077 600 en per e-mail op info@savelodge.nl
KvK-nummer 81725264;
BTW-identificatienummer NL862196358B01.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en de klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant via de website beschikbaar gesteld. 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn.

Artikel 5 – De overeenkomst EN HERROEPINGSRECHT

De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een bestelling en het doen van een betaling door de klant via de webshop www.savewall.eu. Wij leveren de bestelling met zorg bij je af. Iedere bestelling wordt gemonteerd op pallets en vervoerd met een vrachtauto. Jouw pakketje weegt al naar de grootte van je Save wall al snel honderden tot duizenden kilo’s. Daarom willen we er zeker van zijn dat je jouw groene gevel ook daadwerkelijk geleverd wilt hebben en dat hij past op de door jou gekozen bouwlocatie. Na je online bestelling nemen we daarom contact met je op en bespreken het volgende:

– Details van je bestelling: we checken nog even of alle keuzes naar wens zijn. Wil je iets veranderen, dan kan dat. 
– Beoogde bouwlocatie: is deze geschikt voor het bouwen van een groene gevel? Niet teveel schaduw, geen hinderlijke obstakels? Een foto is daarbij zeer handig.
– Aflevering: kan de vrachtauto vlakbij jouw bouwlocatie lossen?
– Levertijd: we spreken de leveringsmogelijkheden met je door. Houd er rekening mee dat er meerdere weken zullen verstrijken voordat je groene gevel er staat. Kies je voor onze bouwservice? In de winter en hoogzomer stellen we de bouw liever even uit. Of splitsen de levering op: eerst stapelen we de bakken en de plantjes volgen later. Want planten kunnen het best gepoot worden in het (vroege) voorjaar of in het najaar. Het poten van planten in de winter doen we niet. 

Van dit gesprek krijg je een per e-mail een samenvatting. Pas als je deze bevestigt, is je bestelling definitief en kunnen wij hem verwerken. Tot deze bevestiging kan je dus je bestelling nog wijzigen of zelfs annuleren. Bij annulering krijg je jouw betaling volledig teruggestort. Bij wijzigen wordt je aankoopbedrag gecorrigeerd. Na bevestiging door jou is wijzigen of annuleren niet meer mogelijk.

 

Artikel 6 – De prijs

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief B.T.W. De B.T.W. wordt op de factuur gespecificeerd.
 2. Tarieven voor montage zijn altijd indicatief en op basis van nacalculatie. De feitelijk benodigde montagetijd is afhankelijk van de omstandigheden op de bouwlocatie. De indicatie is afgegeven op basis van een ideale bouwlocatie. 
 3. Bij aankoop van diensten met een duur meer dan 1 jaar worden de tarieven jaarlijks geïndexeerd met het Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI).

   

Artikel 7 – garantie

 1. Op de stapelbare bloembakken en geleidepalen bieden wij 5 jaar garantie.
 2. Op elektronische hardware zoals een regencomputer bieden wij 3 jaar garantie. 
 3. De garantietermijn voor druppelslangen is 3 jaar. 
 4. Je kunt ervoor kiezen om zelf planten te kopen of kiezen voor onze plantenpakketten. Onze planten zijn zorgvuldig geselecteerd op geschiktheid voor een verticale tuin en ze gedijen goed in het geleverde substraat. Voor onze planten geldt een aflevergarantie. Op het moment van levering dienen de planten te voldoen aan de eisen die daaraan gesteld mogen worden. De meeste planten worden in P9-potjes geleverd. Beschikbaarheid, bladvorming, kleur en bloei zijn afhankelijk van het groeiseizoen en bestelmoment. Levering van planten in de winter is niet mogelijk. Wij kunnen helaas geen groeigarantie bieden, om dat het welzijn van de planten afhankelijk is van een aantal factoren die wij niet kunnen controleren, zoals bewatering, het klimaat en onderhoud. 
 5. Uitgesloten van garantie is schade veroorzaakt door: vandalisme, diefstal, natuurgeweld (meer dan windkracht 9), oneigenlijk of verkeerd gebruik en constructieve wijzingen die de klant zelfstandig aanbrengt na opbouw door het team van Save Lodge. 
 6. Ervaar je een probleem, neem dan contact met ons op. Dan zoeken we samen naar de beste oplossing.  
   

Artikel 8 – Betaling

 1. Betaling vindt direct plaats bij de online bestelling in de webshop. 
 2. Mocht je de opdracht wijzigen of annuleren conform artikel 6, dan wordt je betaling gecorrigeerd of teruggestort. 
 3. Bij aankopen buiten de webshop gelden de betalingscondities zoals vermeld in de offerte. 
   

Artikel 9 – Klachten

 1. Ben je niet helemaal tevreden, laat ons dat weten. Dan kijken we samen naar oplossingen. 
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3. Op de Save Wall zijn de garantievoorwaarden zoals vermeld in artikel 7 van toepassing. 

 

Artikel 10 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en leveringen alsmede uit overeenkomsten van uitvoering van werk of van koop/verkoop zijn onderworpen aan de beslissing van de bevoegde rechter in het arrondissement waar aannemer gevestigd is, te weten Groningen.